Transport Ładunków Niebezpiecznych (ADR)

Transport ładunków niebezpiecznych z DPV Logistic

Towary niebezpieczne to grupa ładunków wymagająca szczególnego podejścia i dużej ostrożności w przewozie. Ten typ transportu jest ściśle regulowany przez wiele przepisów. Każdy  błąd w przewozie tego typu ładunków może stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla człowieka, ale i środowiska naturalnego, mienia czy ogólnego bezpieczeństwa. Przewoźnik transportujący ładunki niebezpieczne zobowiązany jest do przestrzegania wielu szczególnych restrykcjach obejmujących swoim zakresem m.in. sposób zabezpieczania, pakowania i oznakowania ładunku, dokumentację czy niezbędne pozwolenia, jakie musi mieć przewoźnik, aby świadczyć usługi transportu ładunków niebezpiecznych. Sposób postępowania z towarem niebezpiecznym w dużej mierze zależny jest od tego, do jakiej grupy został on zakwalifikowany.

Przepisy dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych

W przypadku transportu międzynarodowego towarów niebezpiecznych, jego wykonywanie regulowane jest przez obszerny akt prawny zwany umową ADR. W Polsce umowa ADR została ratyfikowana w 1975 roku.

Umowa ADR to nie jest jedyny dokument regulujący transport niebezpiecznych ładunków. Przy jego organizacji należy uwzględnić również następujące akty, dokumenty i przepisy:

 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r.  w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli (Dz.U. z 2019 r. poz. 2302),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2150),
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 84),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. poz. 436),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1227),
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2023 r. poz. 24).

Rodzaje ładunków niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne to szeroka grupa wyrobów. Każdy przewoźnik powinien je znać, aby wiedzieć, czy zobowiązany jest do stosowania zasad konwencji ADR, w której ustalone zostały wszystkie zasady dotyczące transportu drogowego ładunków niebezpiecznych. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie materiały i przedmioty niebezpieczne mogą być transportowane, a do większości stosowanych jest wiele ograniczeń.

Materiały niebezpieczne dzieli się na 9 klas (to właśnie od nich w dużej mierze będą zależne zasady dotyczące przebiegu transportu i zabezpieczania ładunku):

 • materiały i przedmioty wybuchowe,
 • gazy,
 • materiały ciekłe zapalne,
 • materiały stałe zapalne (materiały samoreaktywne, i materiały wybuchowe stałe odczulone, materiały samozapalne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne),
 • materiały utleniające i nadtlenki organiczne,
 • materiały trujące i materiały zakaźne,
 • materiały promieniotwórcze,
 • materiały żrące,
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Transport drogowy towarów niebezpiecznych wymaga dużej staranności i uwagi, a także konieczności dopasowania się do umowy ADR oraz polskich i międzynarodowych ustaw i dyrektyw dotyczących transportu niebezpiecznych ładunków.

Transport ładunków niebezpiecznych Bydgoszcz – dlaczego planowanie jest ważne?

Aby transport ADR przebiegał bez najmniejszych zakłóceń, bardzo ważne jest jego odpowiednie zaplanowanie. W przypadku materiałów niebezpiecznych powinien on przebiegać według specjalnych regulacji i restrykcyjnych norm dotyczących transportu ADR. Podstawą transportu jest wybór odpowiedniego pojazdu, który będzie pod każdym względem dostosowany do wykonywania przewozów ADR. Oczywiście nie należy też zapominać o właściwym pakowaniu i zabezpieczaniu ładunków.

Każdy transport w tym ADR wymaga przygotowania stosownej dokumentacji. W tym przypadku nie może zabraknąć przede wszystkim kart informacyjnych zawierających jak najwięcej kluczowych informacji dotyczących przewożonego niebezpiecznego ładunku oraz certyfikatów ADR. Tego typu transport ze względu na swoją specyfikę może być wykonywany wyłącznie przez kierowców, którzy zostali do tego odpowiednio przeszkoleni.

Planowanie obejmuje również wybór optymalnej trasy z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń i zagrożeń, jakie mogą się pojawić na drodze. Planując trasę przejazdu, ważne jest też przewidywanie miejsc, w których mogą wystąpić sytuacje niebezpieczne i w miarę możliwości je omijać.

Planowanie ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa w transporcie ADR. Każda osoba biorąca udział czy to w planowaniu, czy przygotowaniu lub realizacji transportu ładunku musi posiadać odpowiednie przeszkolenie.

Bezpieczeństwo transportu ADR w firmie DPV Logistic

Transport ładunków niebezpiecznych wymaga planowania, starannego przygotowania i grupy osób, która jest właściwie przeszkolona, aby ładunek bez zagrożenia ludziom i całemu otoczeniu dotarł pod wskazany adres. Stawiając na bezpieczeństwo i wysoką jakość usług warto niebezpieczny transport przekazać w ręce specjalistów z DPV Logistic, którzy poza wiedzą, doświadczeniem i certyfikatami posiadają również flotę, która jest w stanie bezpiecznie dostarczyć każdy ładunek do miejsca docelowego.

Sprawdź także:

DPV LOGISTIC SP. Z O.O.
NIP 9532637642 REGON 341370626

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz

+48 501 468 212

biuro@dpvlogistic.pl

ZAPYTAJ O TRANSPORT

+48 501 468 212